Inbjudan till årsmöte – 11 juni 2019

Inbjudan till årsmöte – 11 juni 2019

Datum: 11 juni 2019
Plats: Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg

Medlemmarna i Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg kallas härmed till stadgeenligt ordinarie Årsmöte tisdagen den 11 juni 2019 kl 17.00–18.00 på Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg.

Dagordning för stämman bifogas härmed nedan.

Föreningens bokslutshandlingar finns tillgängliga på NSHK kansli, Skånegatan 16.

För att äga rösträtt på årsmötet krävs att årsavgiften för 2019 är erlagd. Det går även att lämna fullmakt till medlem att utöva din rösträtt.

En lätt förtäring serveras.

Sista anmälningsdag måndagen den 10 juni 2019.

Varmt välkomna

Styrelsen

Anmäl dig nedan

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
 4. Revisionsberättelsen.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av styrelse.
  1. Val av ordförande
  2. Val av 2 vice ordförande
  3. Val av ledamöter (minst 4 och högst 8)
  4. Val av 2 suppleanter
 7. Val av representanter i det gemensamma rådet.
 8. Val av auktoriserad revisor samt revisorssuppleant.
 9. Val av valberedning.
 10. Årsavgift och serviceavgift.
 11. Andra förslag som styrelsen förelägger årsmötet.
 12. Årsmötets avslutande.
dagar kvar
Eventet har redan varit.